modlitby
Sem vložte podnadpis

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého. Amen.

Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur nomen tuum: advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo. Amen.

Pozdravení Andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná; Pán s tebou; požehnaná tys mezi ženami, a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Amen.

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj! rač vždycky být ochránce můj. Mne vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mne vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A v tom svatém obcování ať setrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.

Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra salve. Ad te clamámus, éxules filii Hevae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eja ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Amen.

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

K večernímu zpytování svědomí

K večernímu zpytování svědomí, s krátkým vzbuzením dokonalé lítosti, s duchovním svatým přijímáním a s modlitbou za šťastnou smrt.

Pane Ježíši, byl jsi dnes se mnou spokojen s tím, co jsem myslel, mluvil a činil? ... (Zpytování svědomí) ... Pane Ježíši, já tě miluji, svých hříchů lituji a polepšení slibuji, zvlášť že... (učiním to a to...) Otvírám ti srdce své. Přijď ke mne, Pane Ježíši, a posvěť mne, přijď ke mne, Pane Ježíši a posilni mne, přijď ke mne, Pane Ježíši a živ mne k životu věčnému. Amen. ...Svatý Josefe, vypros mi šťastnou hodinu smrti.

Modlitba k Duchu Svatému před zpytováním svědomí

Duchu Svatý, osviť a posiluj mě, abych své hříchy náležitě poznal, srdečně jich litoval, upřímně se z nich vyzpovídal a opravdu se polepšil. Amen.

Modlitba k archandělu Michaelovi

Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám záštitou! Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme; ty pak, kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Sancte Michaele Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Modlitba svatého Dona Bosca

Ó Maria, mocná Panno, ty veliká a slavná záštito svaté Církve, ty podivuhodná pomocnice křesťanů, ty hrozná jako vojsko seřazené k bitvě, ty, jež jsi samojediná potřela všechny bludy po celém světě! Ochraň nás před nepřítelem v našich úzkostech, v našich zápasech a v našich tísních, a v hodině smrti přijmi naši duši do ráje. Amen.  

Modlitba ke svatému Josefovi

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s Neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: Shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý srážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás nejlaskavější otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám s nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň svatou Církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Modlitba za Svatého Otce

Bože, pastýři a vládce věřících, shlédni milostivě na svého služebníka N., jehož jsi ustanovil hlavou své Církve. Dej, ať slovem i příkladem vzdělává ty, jimž stojí v čele, a tak dosáhne i se svým stádcem věčného života. Amen.