zpytování svědomí
Sem vložte podnadpis

Nejdříve se pomodlím:

Přijď, Duchu Svatý,

a pomoz mi,

abych své hříchy poznal (-a),

jich litoval (-a)

a upřímně se znich vyzpovídal (-a).

Zpytování svědomí:

1. přikázání: V jednoho Boha věřiti budeš!

 • Žil jsem jako bez víry v Boha? 
 • Nemodlil jsem se ráno a večer?
 • Byl jsem při modlitbě nepozorný?
 • Vyhýbal jsem se hodině náboženství, vzdělavání?
 • Vzdal jsem se naděje na dobro od Boha a žil v zoufalství? 
 • Věřil jsem na pověry? (horoskopy, osud, talismany...)
 • Zahrával jsem si s magií? (vyvolávání duchů, věštění, okultismus...)
 • Neměl jsem úctu ke svatým věcem?
 • Nestyděl jsem se za víru?
 • Měl jsem odmítavý postoj k autoritě a učení církve? (konkretizuj) 

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo!

 • Vyslovoval jsem jméno Boží zbytečně, bez potřeby?
 • Mluvil jsem posměšně a neuctivě o Bohu a věcech víry?
 • Používal jsem svatá slova jako nadávku nebo klení?

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil!

 • Vynechal jsem v neděli vlastní vinou mši svatou?
 • Přišel jsem na mši svatou vlastní vinou pozdě?
 • Při mši svaté jsem vyrušoval nebo byl nesoustředěný?
 • Nezachovával jsem nedělní klid a výdělečnou prací jsem porušoval sváteční den?  

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na nebi!

 • Neposlouchal jsem rodiče?
 • Odmlouval jsem rodičům?
 • Nepomáhal jsem rodičům?
 • Nemodlil jsem se za rodiče?
 • Mluvil jsem o rodičích škaredě?
 • Nebyl jsem vůči rodičům (nebo i představeným) drzý, hrubý, vzdorovitý či urážlivý? 
 • Odepřel jim pomoc, když ji pro stáří či nemoc potřebovali? 
 • Nedbal jsem na dostatečný čas pro rodinu? 
 • Nedbal jsem na potřebu náboženské výchovy nebo i na další potřeby svých dětí? 
 • Nevybočil jsem ze správného směru výchovy přílišnou shovívavostí, nebo naopak bezcitností a nespravedlivostí? 
 • Neřešil rozpory s partnerem před dětmi? 
 • Byl jsem drzý k cizím lidem?
 • Brojil jsem proti nadřízeným či zesměšnil je? 
 • Byl jsem lenivý, nepořádný?
 • Byl jsem vybíravý v jídle?
 • Nechtěl jsem si něco odepřít?
 • Daval jsem špatný příklad? 

5. přikázání: Nezabiješ!

 • Bil jsem druhého?
 • Posmíval jsem se jiným?
 • Nechtěl jsem odpustit tomu, kdo mi ublížil?
 • Byl jsem zlostný a vzteklý?
 • Nechtěl jsem někomu odpustit? 
 • Přál jsem druhému něco zlého?
 • Záviděl jsem druhým?
 • Šikanoval jsem někoho?
 • Snažil jsem se někoho zranit zlým slovem nebo po tom toužil?

 • Nezastal jsem se slabšího?
 • Mám na svědomí úmyslnou smrt druhého? (může jít o podnět k sebevraždě, eutanazii nebo k vraždě počaté lidské bytosti - potratu)
 • Škodil jsem si na zdraví? (drogy, alkohol, cigarety, riskování, špatné oblékání, sebepoškozování ...)
 • Měl jsem radost z neštěstí druhého?
 • Vytahoval jsem se?
 • Trápil jsem zvířata?

6. a 9. přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky bližního svého!

 • Mluvil jsem nebo myslel nemravně?
 • Díval jsem se na nevhodné pořady v televizi?
 • Prohlížel jsem si nemravné časopisy nebo filmy?
 • Prohlížel jsem si nemravnosti na internetu?
 • Dotýkal jsem se nemravně sebe nebo jiných?
 • Dopouštěl jsem se sebeukájení? 
 • Provinil se neslušnými řečmi a uvolněným chováním, sváděním druhých? 
 • Měl jsem pohlavní styk mimo manželství nebo před manželství?  
 • Žil jsem v partnerství bez závaznosti manželského svazku?  
 • Používal jsem antikoncepční praktiky? 
 • Nerespektoval jsem city a obtíže manželského partnera? 
 • Zavinil jsem rozvod? 

7. a 10. přikázání: Nepokradeš! Aniž požádáš statku jeho!

 • Ukradl jsem něco? (řekni co)
 • Nevrátil jsem vypůjčenou věc?
 • Nahradil jsem zničenou věc?
 • Poškodil jsem cizí majetek? 
 • Nezacházel jsem dobře se svými nebo cizími věcmi?
 • Byl jsem nespokojen se svými schopnostmi nebo majetkem a druhému záviděl? 
 • Byl jsem lakomý?

8. přikázání: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!

 • Lhal jsem?
 • Podváděl jsem?
 • Sváděl jsem na jiného, co jsem udělal sám?
 • Nadával jsem druhým?
 • Lichotil jsem neupřímně? 
 • Mluvil jsem sprostě?
 • Říkal jsem o druhých něco špatného? (nactiutrhání)
 • Říkal jsem o druhých, co nebyla pravda? (pomluva)
 • Naváděl jsem druhé ke zlému?
 • Vyzradil jsem svěřené tajemství? 
 • Nebyl jsem ochotný stát na straně pravdy? 
 • Byl jsem pyšný?