katechismus
Sem vložte podnadpis

Základní pravdy víry

1. Bůh je jeden. 

2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 

3. Bůh je ve třech osobách. 

4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. 

5. Duše lidská je nesmrtelná. 

6. Milost Boží je k spáse nevyhnutelně potřeba.

Desatero přikázání Božích

1. V jednoho Boha věřiti budeš.

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3. Pomni, abys den sváteční světil.

4. Cti Otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

5. Nezabiješ.

6. Nezesmilníš.

7. Nepokradeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10. Aniž požádáš statku jeho.

Dvě přikázání lásky

1. Milovat budeš Pána Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou silou.

2. Milovat budeš svého bližního jako sebe samého.

Patero církevních přikázání

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.

3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.

4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

5. Přispívat církvi na její potřeby.

Podmínky dobré zpovědi 

1. Zpytování svědomí

2. Lítost nad hříchy

3. Předsevzetí neboli vůle k polepšení a nápravě

4. Upřímná zpověď

5. Dostiučinění (pokání - Bohu a bližním).

Sedm hlavních hříchů

1. Pýcha

2. Lakomství

3. Smilstvo

4. Hněv

5. Závist

6. Nestřídmost v jídle a pití

7. Lenost

Sedm darů Ducha Svatého

1. Dar moudrosti

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar síly

5. Dar umění

6. Dar zbožnosti

7. Dar bázně Boží

Sedm svátosti

1. Křest

2. Biřmování

3. Eucharistie

4. Svátost smíření

5. Pomazání nemocných

6. Kněžství

7. Manželství

Božské ctnosti

1. Víra

2. Naděje

3. Láska

Základní ctnosti


1. Moudrost

2. Spravedlnost

3. Statečnost

4. Mírnost

Základní dobré skutky

1. Modlitba

2. Půst

3. Almužna

Skutky tělesného milosrdenství

1. Sytit hladové

2. Dávat pít žíznivým

3. Odívat nahé

4. Ujímat se pocestných

5. Navštěvovat nemocné

6. Navštěvovat vězně

7. Pohřbívat zemřelé

Skutky duchovního milosrdenství


1. Radit pochybujícím

2. Poučovat nevědomé

3. Napomínat hříšníky

4. Utěšovat zarmoucené

5. Odpouštět urážky

6. Trpělivě snášet obtížné

7. Modlit se za živé zemřelé

Poslední věci člověka

1. Smrt

2. Soud

3. Peklo nebo nebe